למה ה' לא עשה שהתינוק יולד מהול – מדרש תנחומא

מדרש תנחומא (פרשת תזריע סימן ז)

שאל טורנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא איזה מעשים נאים של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם?
א"ל: של בשר ודם נאים.
אמר לו טורנוסרופוס הרשע: הרי השמים והארץ יכול אתה לעשות כהם?
א"ל ר' עקיבא: לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות, שאין שולטין בהן, אלא בדברים שהן מצויין בבני אדם.
אמר לו: למה אתם מולים. א"ל: אף אני הייתי יודע שאתה עתיד לומר לי כן, לכך הקדמתי ואמרתי לך מעשה בשר ודם הם נאים משל הקדוש ברוך הוא. הביאו לי שבולים וגלוסקאות, אמר לו: אלו מעשה הקדוש ברוך הוא ואלו מעשה בשר ודם – אין אלו נאים?! הביאו לי אנוצי פשתן וכלים מבית שאן, א"ל: אלו מעשה הקדוש ברוך הוא ואלו מעשה בשר ודם – אין אלו נאים?!
א"ל טורנוסרופוס: הואיל הוא חפץ במילה, למה אינו יוצא מהול ממעי אמו.
א"ל ר' עקיבא: ולמה שוררו (חבל הטבור) יוצא בו? לא תחתוך אמו שוררו! ולמה אינו יוצא מהול, לפי שלא נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את המצות אלא כדי לצרף בהן, לכך אמר דוד "אמרת ה' צרופה מגן הוא לכל החוסים בה" (תהלים יח לא).


לדף של כל דברי התורה – לחץ כאן

מאמרים נוספים להרחבה