יישוב ארץ ישראל בזכות ברית מילה


דבר תורה לברית מילה

(ע"פ דרשת הרב יצחק יוסף בספרו ילקוט יוסף שובע שמחות חלק ב דרשה יא)

ברית המילה מבדילה אותנו בגופנו מאומות העולם

החינוך (מצוה ב) כותב בטעם מצות מילה, שהיא מפני שהשם יתברך רצה לקבוע אות קבוע בגופם של העם אשר הבדילו להיות נקרא על שמו, כדי להבדילם משאר העמים בצורת גופם, כמו שהם מובדלים בצורת נפשותם, אשר מוצאם ומובאם אינו שוה.

גם בספר המצות לר' מנחם ריקאנטי כתב, שהקב"ה חתם אות ברית קודש בגופם של עם ישראל, כדי להבדילם משאר האומות להכיר שהם עבדיו, כמו שהם מובדלים בנפשותם.

הברית מילה גורמת שנהיה בהנהגה מיוחדת

וכעין מה שכתבו החינוך ור' מנחם רקאנטי כתב גם האברבנאל (ישעיהו פרק מד) אך הוסיף פרט חשוב, שהוא כדי שהעם הנבחר כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה', וכדכתיב, והיה לאות ברית ביני וביניכם, וליחדם להנהגתו, ולא ימסרם לכוכב ולמזל.

והיינו, ששאר אומות העולם מונהגים על ידי הקדוש ברוך הוא, המונהגים על ידי כוכבים ומזלות, אבל לישראל אין מזל, ואין להם השפעה מהמזלות כלל. וכמו שאמרו בגמ' (שבת קנו א) אמר רב יהודה אמר רב, מנין שאין מזל לישראל, שנאמר, ויוצא אותו החוצה, אמר אברהם אבינו לפני הקדוש ברוך הוא, רבש"ע, בן בני יורש אותי, אמר לו, לאו, כי אם אשר יצא ממעיך. אמר לפניו, רבונו של עולם נסתכלתי באצטגנינות שלי ואיני ראוי להוליד בן, אמר לו, צא מאצטגנינות שלך, שאין מזל לישראל. ע"כ. והיינו, שאין עם ישראל כשאר העמים, ואין המזל קובע אצליהם, וכדכתיב (בראשית יז, ב') ואתנה בריתי ביני ובינך, וארבה אותך במאד מאד, שעל ידי מצות המילה יצאו ישראל מתחת שליטת המזל שיש לשאר העמים, ואז מתקיים בהם וארבה אותך וגו'.

ארץ ישראל ניתנה בזכות ברית המילה

ומכאן, שגם ההבטחה של ארץ ישראל ניתנה בזכות המילה, וכמו שכתב במטה משה (ח"ז פ"ב) גדולה המילה שבשבילה ירשו ישראל את הארץ, וכשבטלוה גלו.

ומכאן נבין מה שראינו במאה השנים האחרונות, שעם ישראל חזר לארצו באופן שלא היה כן מאז חורבן הבית, וברוך ה' ארץ ישראל כיום הולכת ונבנית, והפלא הוא שיישוב הארץ נעשה בעיקר וברובו על ידי יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות, וכיצד זה נעשה דוקא על ידם. אלא מאחר שהכל מקיימים מצות מילה, ולא עלה על דעת מאן דהוא לבטל מעליו מצות מילה, ולכן זכו שהם הם שיישבו את הארץ ויפריחו השממה. וכך נאמר במדרש (בראשית מו) אם מקבלים בני את המילה, נכנסים לארץ, ואם לאו אינן נכנסים.

וזה הדבר שמצינו אצל יהושע (ה, ד') עמד יהושע ומלן, ואמר להם, מה אתם סבורים שאתם נכנסים לארץ ערלים, כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ונתתי לך ולזרעך וגו' על מנת ואתה את בריתי תשמור. והיינו, שעל ידי מצות מילה בוטל המזל לישראל, ולכן יכולים להכנס לארץ אף שהמזל אינו כן.


מאמרים נוספים להרחבה: