למה יוסף ביקש מהמצרים למול את עצמם – משנה שכיר

משנה שכיר שמות פרשת שמות

ויקם מלך חדש על מצרים [א, ח]

במדרש תנחומא [שמות ה] ויקם מלך חדש, אמר הנביא [הושע ה, ז] בה' בגדו כי בנים זרים ילדו עתה יאכלם חדש, שהיו מולידין ולא מלין, ללמדך כשמת יוסף הפרו ברית מילה ואמרו נהיה כמצרים, כיון שראה הקדוש ברוך הוא כן הפר את האהבה שהיו המצרים אוהבין אותם, וזהו עתה יאכלם חדש הכוונה הגזרה החדשה יאכלם, יעיי"ש.

מדברי המדרש הזה מצאתי ראיה למה שראיתי ביערות דבש חלק ראשון דרוש שני [ד"ה וזהו לענ"ד הטעם] שכתב טעם הגון על מה שצוה יוסף למצריים בעת שהיו מבקשים לחם ואמר להם שימולו, כמו שפרש"י [בראשית מא, נה] על פסוק כל מה שיאמר אליכם תעשו, וכתב הגאון הנ"ל דהי' מפני שראה יוסף שיהיו ישראל בגלות וירצו להתדמות אליהם, כמו שהמנהג אצל ישראל בגלותם בעוה"ר להתדמות בכל מה דאפשר, ומיום שהשרים מגלחים זקניהם כמו כן בני ישראל זרע אברהם אוהבו ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם, וחשש אולי גם אות ברית ימנעו לקיים כמעשה הגוים, ואם ח"ו יעברו אות ברית קודש אז לא יהיה תקומה להם בגולה, על כן חשב מחשבות ליתן לגוים ג"כ אות הברית, ואז לא יעברו ג"כ הישראליים על זה דהא גם הגוים עושין כן עיין שם. ומדברי מדרש הנ"ל יש מקום לדבריו והבן.


לדף של כל דברי התורה – לחץ כאן

מאמרים נוספים להרחבה: