מדוע ראוי לעשות ברית מילה בפרסום גדול – משנה שכיר

משנה שכיר בראשית פרשת וירא

וירא אליו ה' באלוני ממרא [יח, א].

פירוש רש"י לפי שנתן לו עצה על המילה. ויש לפרש דהנה לכאורה קשה מה עצה הצטרך אברהם אבינו כאן.

וי"ל דאיתא בגמ' [נדרים לב, א] גדולה מילה שאברהם אבינו לא נקרא תמים אלא על שם המילה, והנה הרמב"ם [במו"נ ח"ג פמ"ט, וכ"כ הרד"ק בפ' לך יז, יא. והובא ג"כ ברמב"ן יז, ד] כתב טעם למילה, להכחיש כח התאוה.
ולפי זה ליכא מעליותא לאדם, ואדרבה לגריעותא יתחשב לו שמראה שהוא גרוע שממשיך עצמו אחר התאוות עד שצריך לחבול עצמו להכחיש התאוה.

והרמב"ן כתב (עי"ש ברמב"ן יז, ד אולם החינוך במצוה ב' כתב כעין זה, וגם הרמב"ם במו"נ שם כתב קרוב לזה עי"ש) טעם אחר להראות שאנו זרע מלוכה ולכן חתם אותנו באות ברית קודש.
ולפי זה הוי מעליותא.

והנפקא מינה מזה יכול להיות דלהרמב"ם יש לעשותו בצנעה לבל יגלה קלונו וחרפתו בפני רבים, אולם להרמב"ן ראוי' לעשותו בפרהסיא, ואפשר שזה שאמר רש"י לפי שנתן לו עצה על המילה רצה לומר שהסביר לו טעם הרמב"ן, אם כן יעץ לו שימול בפרהסיא, ועל ידי זה זכה שנגלה הקדוש ברוך הוא לאברהם בחלקו של ממרא גם כן בפרהסיא, ע"כ.

ממוח"ז הגה"ק ר' מנחם כ"ץ פרוסטיץ זצ"ל אבדק"ק צעהלים.


לדף של כל דברי התורה – לחץ כאן

מאמרים נוספים להרחבה: