'ימול בשר ערלתו' כנגד 'מילה פריעה מציצה' – אור החיים הקדוש

אור החיים הקדוש (ויקרא פרשת תזריע פרק יב פסוק ג)

ימול בשר ערלתו. יתבאר על פי מה שהקדמנו כי הערלה היא בחינת הקליפה, רמז הכתוב כאן כי צריך לעשות שלשה דברים במצות המילה, והם:
מילה, פריעה, מציצה.
מילה – הוא כריתת הערלה, והוא אומרו ימול פירוש יכרות.
הפריעה – הוא מה שפורע עור הדק לב' ואין צריך לכרות, והוא מה שרמז באומרו בשר פירוש יעשנה כבשר שאין בו חיות, ועור הפריעה אינו חוזר וחופה עוד העטרה.
והמציצה – הוא דם המזוהם של ב' בחינות אלו ערלה ופריעה, לצד היותם חלק אחד מגוף יש להם חלק בדם האדם והוא מעורב בכללות האדם. וציוה ה' למצוץ דם זה לצד שהוא גם כן בחינת ערלה, והוא מה שרמז באומרו ערלתו.

ואמרו בספר הזוהר הקדוש (השמטות ח"א רס"ב) כי ד' קליפות הם הסובבים לבחינת הקדושה בסוד גינת אגוז. ותמצא שבאגוז ד' קליפות:
א' היא קליפה המרה המתיבשת ונופלת.
ב' קליפה הקשה.
ג' אותה המפרדת בין חלקי האוכל.
ד' הדבוקה באוכל ונאכלת עם האוכל לצד שדבוקה בו, ובחינת קליפה זו אינה כל כך מאוסה אלא בהפרדה מהאוכל.

ובמצות המילה מפרידים מהאדם ג' בחינות הקליפה.
הערלה – היא כנגד בחינה הרמוזה בקליפה החצונה של אגוז.
פריעה – כנגד קליפת אגוז המשתברת.
מציצה – היא כנגד קליפה שמפרדת בין חלקי האוכל וצריך לשולפה מבין האוכל.
ועדיין נשארת בו בחינה הרמוזה בקליפה הדבוקה, והוא מה שאמרו ז"ל (זהר לב עח ב) כי האדם עד תשלום י"ג שנה הוא בבחינת שני ערלה, כי ה' הגביל לאילנות שלש שנים ערלים, והאדם עץ השדה שלש עשרה, ואור לי"ד יהיה כל פריו קודש הלולים.

עוד יתבאר על פי מה שאמרו בספר התקונים (תיקון כד) כי שלשה מדריגות יש בבחינת מצוה זו של מילה.
מדרגה המעולה שבכולן הוא מילת בניהם של צדיקים בני אל חי מילה, זו הוא להם גילוי שמו יתברך חתום בבשר קודש והוא עטרת היסוד.
שניה לה הם בני אנשים הבינונים מילה זו להם כקרבן לפני ה'.
שלישית הוא מילת בני הממזרים האנשים הרשעים שנואי ה'. מילה זו הוא להם כמי שנותן חלק לנחש עפר לחמו, ועיין תקונים דף י'.

והשלשה רמז הכתוב:
באומרו ימול וגו', כנגד מילת הצדיקים אהובי ה' אמר ימול פירוש יו"ד מול כי הוא מגלה בו רשימו קדישא אות י' הרשומה בשמו יתברך.
וכנגד מילת הבינונים אמר בשר כאן רמז בחינת הקרבן אשר יקריב בשר קודש לה'.
וכנגד מילת השנואים שבישראל אמר ערלתו כי הוא נותן לס"ם חלק הנוגע לו בילד שהוא בחינת הערלה.

נמצאת אומר כי יצו ה' על המילה בין לבני הצדיקים בין לבני הבינונים בין לבני הרשעים, שלא יאמרו בית דין מה לי לממזר למולו וכלו מלא ערלה תלמוד לומר שאף על פי כן יסיר ערלתו ממנו להתיש כח הקליפה שבו, שאם יזכה במעשיו יתעצם בכח מעשיו הטובים ויגבר צד הטוב ויתבטל חלק הרע. ועל זה אמרו ז"ל (הוריות יג א) ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ.


עוד דברי תורה:

לדף של כל דברי התורה – לחץ כאן

דברי תורה ארוכים

דברי תורה קצרים

נושאים במעשה המילה, רפואה, הלכה, וכו'.