דברי תורה לברית מילה

דברי תורה קצרים לברית מילה

1) מה הברכה הכי טובה שאפשר לברך את הרך הנימול – מומלץ!

2) מדוע אברהם אבינו לא מל את עצמו לפני שהקב"ה ציווה אותו? – הרבי מלובביץ

3) חשיבות ומעלת סנדק לעומת המוהל ושאר המשתתפים – תשובות והנהגות (הרב שטרנבוך)

4) למה יוסף צווה את המצרים לעשות ברית מילה? – משנה שכיר

5) הקשר בין ברית מילה לקרבן – משנה שכיר

6) אחיזת הערבים בארץ הקודש – בגלל ברית המילה שעשה ישמעאל – ע"פ הזוהר הקדוש

7) 'ימול בשר ערלתו' כנגד 'מילה פריעה מציצה' – אור החיים הקדוש

8) מדוע ראוי לעשות ברית מילה בפרסום גדול – משנה שכיר

9) למה יוסף ביקש מהמצרים למול את עצמם – משנה שכיר

10) ברית מילה היא מצוה לשם שמים – משנה שכיר

11) למה ה' לא עשה שהתינוק יולד מהול – פרקי דרבי אליעזר

12) דבקות בה' בזכות ברית מילה – תולדות יעקב יוסף

13) למה דוד נזכר דוקא במצות המילה בבית המרחץ – הבעש"ט

14) למה לא עושים ברית מילה בערלת הלב/האוזן – הראי"ה קוק

15) האם הקב"ה קיים גם את מצות ברית מילה? – ר' לוי יצחק מברדיטשב

16) למה אברהם אבינו לא מל את עצמו לפני שה' ציווה אותו – ר' לוי יצחק מברדיטשב

17) דבקות בה' ע"י שמירת ברית הפה והמילה – בת עין

18) עשיית ברית מילה בתמימות – ר' צבי אלימלך שפירא מדינוב

19) למה צריך לעשות פריעה – ר' צבי אלימלך שפירא מדינוב

20) יישוב ארץ ישראל בזכות ברית מילה – הרב יצחק יוסף

דברי תורה ארוכים לברית מילה

1) לקט דברי חז"ל בשבח ברית המילה – משנה, גמרא, זוהר, מדרש ועוד

2) מילה גדולה משבת – הרב יצחק יוסף

3) למה ה' צוה למול את התינוק דווקא ביום השמיני – אור החיים הקדוש

4) מדוע מברכים את התינוק ביום המילה 'ישימך אלקים כאפרים וכמנשה' – משנה שכיר

5) מחילת עוונות למי שמשתתף בברית מילה – ע"פ אגרא דפרקא (ר' צבי אלימלך שפירא מדינוב) ועוד